GDPR

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

  1. Az adatkezelő megnevezése:

Név: DinaDent Esztétikai Fogászat Dr. Mák Edina e.v.

Telefonszám: 06-70-615-1437

Adószám: 68482033-1-43

E- mail cím: info@dinadent.hu

 

  1. Az adatkezelés jogalapja

A fentiek alapján az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja, illetve az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul.

 

  1. Adatkezelés célja:

-fogászati kezelések nyilvántartása, vényíráshoz szükséges adatok kezelése, kezelési terv emailen keresztül történő elküldése, időpontegyeztetés- ill. módosítás, fogászati beavatkozások előtti egészségi állapot felmérése

 

  1. Személyes adatok köre:

-név, születési dátum, TAJ-szám, lakcím, telefonszám, általános anamnézis felvétel

A személyes adatok gyűjtése és kezelése kizárólag az Ön hozzájárulásával és beleegyezésével valósul meg.

A kezelt személyes adatokat kizárólag a fogászati kezelések elvégzéséhez használjuk, hírlevelet semmilyen formában nem küldünk pácienseink részére. Az említett személyes adatok az elvégzett kezelések nyilvántartásához, kezelési terv elektronikus formában való eljuttatásához, vényíráshoz illetve időpontegyeztetéshez szükséges.

 

  1. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

A személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozót nem veszünk igénybe és az Ön által megadott személyes adatokat nem továbbítjuk. Adatai kizárólag papír formában kerül tárolásra, a kezelési terv kivételével, melyet elektronikus úton juttatunk el Önnek.

Személyes adataihoz kizárólag az alábbi személyek férhetnek hozzá:

Dr. Mák Edina – fogorvos

Németh Alexandra – fogászati asszisztens

 

  1. Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei

Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.

A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:

  1. a) az adatkezelés céljai;
  2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
  3. c) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  4. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga